Uit de raadsvergadering 18 en 22 mei ’17

De raadsvergadering van 18 mei had een heel volle agenda met diverse onderwerpen en heel veel moties en amendementen. Te veel om op één avond te behandelen. Maandag 22 mei werd de vergadering voortgezet.

GroenLinks motie ‘Veiliger fietsen Ravenswade’ aangenomen

Op het bedrijventerrein Laagraven / De Liesbosch neemt de verkeersdrukte toe. Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers. Laagraven Investment (groep van bedrijven) wil nu een wijziging in het bestemmingsplan zodat de wegenstructuur kan worden aangepast. Wij vonden het heel teleurstellend dat er in de startnotitie erg weinig aandacht was voor het verbeteren van fietspaden en daarmee de veiligheid voor fietsers. Samen met de PvdA, iB, Stadspartij Núwegein, CDA en D66 hebben we een motie ingediend die het college oproept om verbetering van fietsroutes en de veiligheid van fietsers onderdeel van de plannen te maken en daarbij ook de Fietsersbond te betrekken. De motie werd breed gesteund door de raad, met uitzondering van 2 partijen.  

Groenstructuurplan: het vastleggen van een groene structuur in Nieuwegein.

Eerder hebben we als raad al het Natuurnetwerk Nieuwegein vastgesteld en dit is nu in het Groenstructuurplan opgenomen. Het Groenstructuurplan legt het groene geraamte in de stad vast. Het is belangrijk zo’n groen geraamte te hebben omdat dit ook een kader geeft om bijvoorbeeld bouwplannen aan te toetsen. We dienden een amendement in met de ChristenUnie om een eventuele afwijking bij groot openbaar belang eerst aan de raad voor te leggen, dit amendement is aangenomen. Als GroenLinks diende we een motie in  (met iB en de CU) om in de vervolgstap ook een budget op te nemen voor een kwalitatief hoogwaardig beheer van dit groene geraamte. Deze motie haalde het helaas niet.

Woningbouwprogramma 2030

Het ‘Woningbouwprogramma 2030’ is een belangrijk programma voor de stad: hierin worden 67 onderzoekslokaties aangewezen met indicatieve woningaantallen waar nog mogelijkheden zijn voor bouw of transformatie naar woningen. Dit betekent een verdere ‘verdichting’ van de stad. Als GroenLinks hebben we gevraagd aan het College hoe het College de gevolgen van deze verdichting ziet op de leefbaarheid, de mobiliteit, klimaatbestendigheid, sociale diversiteit, op de aanwezige voorzieningen enzovoort. Het is immers belangrijk dat we ook een visie hebben op hoe ver we willen gaan met de verdichting van onze stad. Dit wordt verder uitgewerkt in de omgevingsvisie die later dit jaar wordt geschreven. We hebben diverse amendementen (mee)ingediend: we willen geen indicatieve aantallen in het woningbouwprogramma (aangenomen) en wij willen ook dat een aantal locaties niet wordt opgenomen. Dit zijn de Meander, twee locaties op een groenbestemming in Galecop en twee bestemmingen aan de Jutphasestraatweg.  Spijtig genoeg zijn deze amendementen niet aangenomen.

De CDA motie om bij de realisatie van de woningbouwlocaties bij voorkeur aandacht te geven aan de bouw van betaalbare vrije sector huurwoningen in het middensegment hebben we gesteund, deze is aangenomen.

Besteding van extra geld voor armoedebestrijding kinderen: de Klijnsmagelden

De gemeente krijgt jaarlijks ruim 2 ton extra ten behoeve van armoedebestrijding van kinderen. Dit extra geld wordt via de reguliere kanalen besteed. 
Het door de PVDA en GL ingediende amendement is ingetrokken nadat het College heeft toegezegd
dat de kosten voor opleidingen van professionals niet uit dit budget betaald worden en dat kinderen onder de 12 inbreng hebben bij de besteding van de extra gelden.

Duurzaamheid en betaalbaarheid in de prestatieafspraken

De gemeente maakt ieder jaar prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties. Ook dit jaar zal de gemeente de lopende prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties herijken.
GroenLinks dringt aan bij het College om de woningcorporaties aan te zetten tot verduurzaming van de woningen. In de door GroenLinks, SP en D66 ingediende motie ‘Duurzaamheid 2.0’ hebben we deze keer het College gevraagd om met de corporaties, met Stedin en andere partijen, een analyse te gaan maken van welke wijk zich op termijn leent voor transformatie naar aardgasloos. Dat is weliswaar een grote operatie maar van belang om nu al plannen voor te maken.
Bij de stemming staakten de stemmen en dus wordt er volgende vergadering opnieuw gestemd.

De SP diende met GroenLinks een motie in om op te roepen tot huurverlaging voor de groep van ‘dure scheefwoners’, deze motie is aangenomen