Uit de raadsvergadering van november’17: jeugdzorg na je 18de , investeren in energieneutraal

Tijdens de raadsvergadering van november hebben we de financiële stand van zaken van de gemeente (de najaarsnota) en de begroting voor 2018 besproken.

De financiën van 2017

GroenLinks is voorzichtig positief over de financiële stand van zaken voor 2017, het lijkt erop dat we met een klein positief saldo zullen eindigen. Echt zeker weten doen we dat in het voorjaar van 2018.

Investeren in energieneutraal Nieuwegein

GroenLinks heeft in september een motie ingebracht waarin we vroegen om stevig programma management en voldoende financiën om ervoor te zorgen dat er geld beschikbaar is voor de route naar een energie-neutraal Nieuwegein in 2040.
Deze motie is nu aangenomen (stemmen staakten in september: dan zijn er even veel voor- als tegenstemmers) en dat betekent dat het college in 2018 moet komen met een financieel voorstel. Via de link hieronder kun je de motie lezen.

Voortzetting jeugdzorg na 18de verjaardag

Wat ons oprecht zorgen baart is de manier waarop de zorg voor jongeren in een (gedwongen) jeugdhulptraject na hun 18ste verjaardag wordt voortgezet. We zien niet terug in de programma begroting hoe die zorg is geregeld en gefinancierd. Het gaat over jongeren die tot hun 18de onder pleegzorg vallen, die in een jeugdhulpinstelling wonen en na hun 18de op zoek moeten naar andere huisvesting. Het gaat hierbij om een kleine maar erg kwetsbare groep jongeren. We hebben er nu geen zicht op of zij de juiste zorg ontvangen terwijl we als gemeente wel de plicht hebben om met deze jongeren voor een goede voortzetting van zorg na hun 18de   jaar te zorgen. We hebben de motie  ‘Onze jeugdzorg houdt niet op bij 18 jaar’ ingediend, die met grote meerderheid is aangenomen. Met deze motie dragen we het college op om onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van deze 18+ doelgroep in Nieuwegein en een plan van aanpak in 2018 aan ons voor te leggen waarin vervolgzorg is geregeld. Wat GroenLinks betreft moet de gemeente al ruim voor de 18de verjaardag in actie komen om te voorkomen dat deze jongeren uit beeld verdwijnen, met alle risico’s van dien. Via de link hieronder kun je de motie lezen.

Gezond Nieuwegein

Een goede gezondheid is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Wanneer we kijken naar de gezondheid van de Nieuwegeinse inwoners, in de zogenaamde GGD Atlas dan scoren we slechter dan de rest van de Lekstroom gemeentes. Bijvoorbeeld als het gaat om overgewicht, en als het gaat om psychosociale problematiek. Er worden wel allerlei projecten ontwikkeld in Nieuwegein die gezondheid willen verbeteren maar wat ontbreekt is een samenhangende aanpak. We vinden het belangrijk dat we weten of de gekozen aanpak een positief effect heeft op de gezondheid van inwoners.  We hebben het college via de motie ‘gezondheid inwoners Nieuwegein vraagt meer inzet’ opgeroepen om dat beleid wel te maken, samen met de GGD. Deze motie heeft het helaas niet gehaald.

Strenger handhaven op vuurwerkoverlast

Rond de jaarwisseling worden er veel meldingen gedaan van vuurwerkoverlast. De Gemeente Nieuwegein heeft vuurwerkvrije zones ingesteld, bijvoorbeeld rond zorginstellingen. Toch zien we dat er nog steeds veel meldingen van overlast komen. GroenLinks legde een motie voor aan de raad om beter te handhaven op overlast en om helder en tijdig te communiceren naar inwoners waar zij terecht kunnen met meldingen van overlast, bij voorkeur een rechtstreeks telefoonnummer, en zorg te dragen voor een goede opvolging. Toegezegd is dat dit zal gebeuren en wij zullen in het voorjaar van 2018 het beleid ten aanzien van vuurwerk in Nieuwegein opnieuw agenderen.

En verder….

Zoals gebruikelijk werd er vanuit alle partijen verbeterpunten aangedragen die we als GroenLinks wel of niet steunden. Met het CDA dienden we de motie ‘Educatie bijdrage Artikel 1 Midden Nederland’ in: wat kunnen we doen om meer aandacht op scholen te geven discriminatie? We steunden de motie van D66 met de oproep om de bereikbaarheid van de Linielanding per fiets te verbeteren. Het amendement om met een apart raadsvoorstel te komen voor de compensatie Btw De Kom, steunden we niet (is wel aangenomen): GroenLinks vindt het goed om De Kom voor een aantal jaren te compenseren zodat De Kom de tijd heeft om zelf met een oplossing te komen om deze ongevraagde Btw verhoging te verwerken.