Duurzame economie en eerlijk delen

GroenLinks wil dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Ons uitgangspunt is: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd. Door veranderingen op de arbeidsmarkt is er vaak sprake van een mismatch tussen wat mensen kunnen en wat er van hen gevraagd wordt. Zo ontstaat er een nieuwe groep van werkzoekenden. Dit kunnen bijvoorbeeld ouderen zijn, nieuwkomers, starters van eigen bedrijf, kunstenaars of mensen uit de dienstensector die als gevolg van digitalisering geen werk meer hebben.

We willen voorkomen dat mensen in de schulden geraken. Er zijn veel initiatieven in schuldhulpverlening waarvan niet zeker is of ze effectief zijn. Wij willen dat de gemeente de meest effectieve vorm van schuldhulpverlening inzet. Veel mensen die in de schulden terecht zijn gekomen kampen met psychische problemen. In het traject van oplossen van de schuldenproblematiek speelt psychische ondersteuning een grote rol om uit een vicieuze cirkel te kunnen ontsnappen.  

Nieuwegein is door zijn ligging gunstig voor ondernemers en dat biedt veel kansen: voor werkgelegenheid, voor samenwerking met onderwijs en vooral ook voor duurzaam ondernemen. Wij willen dat de gemeente ook startende ondernemers actief ondersteunt en mogelijkheden biedt om zich te vestigen in de wijken in de buurt van de kleinere winkelgebieden zodat hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan de levendigheid van de kleinere winkelcentra. Wij willen dat de gemeente innovaties stimuleert, vooral die innovaties die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Bedrijven zijn onontbeerlijk in het bieden van goede werkgelegenheid. Wij willen dat de gemeente ondernemers, opleidingsinstituten en scholen regelmatig voor een ronde tafelbijeenkomst uitnodigt om afstemming tussen opleiding en wat bedrijven nodig hebben mogelijk te maken.

Wij zetten ons in voor de volgende punten:

  • Gunstig vestigingsklimaat voor de kleine en startende ondernemer
  • Goede randvoorwaarden zoals levendige kunstsector die mensen aantrekt.
  • Jaarlijkse prijs voor innovatieve en duurzame ondernemers
  • Sociaal veilige, met openbaar vervoer bereikbare bedrijfsvestigingen
  • Gemeente faciliteert de samenwerking tussen ondernemingen en het in Nieuwegein aanwezige beroepsonderwijs
  • Vormen van een netwerk van duurzame bedrijven
  • Aansluiten bij experimenten met regelarm inkomen
  • Minder regels, meer vertrouwen in keuzes van mensen zelf
  • Intensieve samenwerking tussen schuldhulpverlening en GGZ om de achterliggende psychische problematiek bij mensen met schulden aan te pakken.