Bewonerscommissies waarschuwen voor woningnood

De Vereniging Bewonerscommissies Nieuwegein waarschuwen in een brief aan Groenlinks Nieuwegein nogmaals voor woningnood in Nieuwegein. Onderstaand de integrale brief.

Vereniging Bewonerscommissies Nieuwegein

Secretariaat.' Postbus 6473430 AP Nicuwegeintel: 030~032664Fax.' 030~090691e-mailadres >secretariaatvbn@hetnet.nI<

Nieuwegein, 13 juni 2006VBN

Betreft rappel:mbt. brief over de woningnood in de gemeente Nieuwegein, van maart 2005

Geachte leden van de gemeenteraadsfractie,

In maart j1. ontving uw fractie een brief van het Regionaal HuurdersBeraad (RHB) handelend over bovenaangehaald onderwerp. De VBN participeert in het RHB.

Een afschrift van de brief is gemakshalve bijgevoegd.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen hun beslag hebben gehad en hopelijk de (nieuwe) leden van uw fractie zijn gesetteld, brengen wij dit schrijven nogmaals graag onder uw aandacht, mede omdat ook uit recente berichtgeving van het Provinciebestuur blijkt, dat er een ernstig tekort aan (huur)woningen binnen onze provincie bestaat waardoor extra bouwvolume noodzakelijk is (rapport commissie Bouwstagnatie van Provinciale Staten Utrecht).

Mogen wij binnenkort een reactie uwerzijds tegemoet zien?

Iet vriendelijke groet, namens het bestuur van de VBN,

Joop Schrijvers,Secretaris VBN

Bijlage I

Aan de gemeenteraadsfractieste Nieuwegein

Utrecht, maart 2006

Onderwerp: woningnood in gemeente Nieuwegein

Geachte raadsfractie,

Een nieuwe raadsperiode staat voor de boeg. Als volksvertegenwoordiger gaat U opkomen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Nieuwegein. Op het gebied van het wonen ligt er een belangrijke taak op u te wachten. Op regionaal (BRU) niveau zjjn er afspraken gemaakt dat er gezamenlijk een oplossing gevonden gaat worden voor het grote woningtekort in de regio en dus ook in Nieuwegein.Om U een indruk te geven van het woningtekort, willen we U enige cijfers voorschotelen.· Het regionale woningtekort bedraagt 6,5%, terwijl er pas sprake is van een ontspannen woningmarkt wanneer er 2% leegstand is.· In deze komende raadsperiode moeten en in de BRU-gemeenten 23.700 woningen bijgebouwd worden. 25% van al deze woningen moet een sociale huurwoning zijn. Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de vervangingsnieuwbouw.· Per 1 januari 2006 staan er in de hele BRU-regio 93.647 woningzoekenden geregistreerd voor een sociale huurwoning.· Van dit aantal zijn 10.095 woningzoekenden afkomstig uit Nieuwegein.· Van deze ruim 10.000 Nieuwegeinse woningzoekenden hebben er 3.412 al een woning. De overige 6.683 woningzoekenden beschikken nog niet over zelfstandige woonruimte.

Als huurdersorganisaties in de regio maken wij ons grote zorgen over de vertragingen van de nieuwbouw en over het gebrek aan tijdig beschikbare locaties voor woningbouw. Door het grote tekort aan woningen  stijgen de verkoopprijzen van woningen. Dit heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden voor doorstroming.

Wij doen een dringend beroep op Uw fractie om zich de komende raadsperiode maximaal in te zetten voor het wegwerken van dit woningtekort en te zorgen dat de wachtlijsten voor een sociale huurwoning sterk zullen dalen. Uw medewerking aan de uitvoering van de regionale prestatieafspraken is dan ook meer dan nodig. Kunnen de huurders en de woningzoekenden uit Nieuwegein op U rekenen?

Met vriendelijke groet,

NamensHet Regionaal HuurdersBeraadHuurderskoepel Huurderstaal (Portaal-woningen)Huurderskoepel VBN (Mitros-woningen)

J.J. van Oosten Voorzitter RRB