Standpunten

Een groene gemeente

Groen is belangrijk in Nieuwegein. Door groen worden wijken leefbaarder en dus is van groot belang dat alle wijken groen krijgen en houden. GroenLinks wil dat er niet meer gebouwd wordt in de groene ruimte van Nieuwegein. De afgelopen jaren is, mede op initiatief van GroenLinks, veel en succesvol geïnvesteerd, o.a. in transformaties van kantoren, dierenwelzijn en bijvoorbeeld de veiligheid rondom scholen. En als het aan GroenLinks ligt, zetten we daar een tandje bij. Want groen werkt. Met een prachtige groene omgeving én voor iedere bewoner ‘groen om de hoek’?

Een sociale gemeente

Nieuwegein is een rijke gemeente waar veel zaken goed gaan, maar waar ook nog zeker ruimte is voor verbetering. De huidige tijd van crisis en het overhevelen van rijksoverheid taken naar de gemeente brengt risico’s met zich mee, maar biedt ook kansen. Voor de gemeente Nieuwegein moet dat betekenen dat bij het doorvoeren van de - wellicht noodzakelijke- veranderingen de positie van de inwoners daarbij centraal staat. We moeten alert blijven dat de kloof tussen rijk en arm niet groter wordt en dat de aanwezige welvaart voldoende wordt gedeeld. De inwoners aan de onderkant van de samenleving verdienen extra aandacht en zorg. Iedereen moet kansen krijgen om zich te ontplooien, op eigen niveau, op basis van eigen wensen. 

Een open gemeente

GroenLinks staat voor een open gemeente. Dit houdt in dat de gemeente er is voor haar inwoners. Betrokkenheid moet worden beloond en initiatieven van inwoners moeten serieus genomen worden. De gemeente faciliteert en stimuleert initiatieven en zorgt ervoor dat inwoners tijdig kunnen meepraten en meebeslissen over hun woonomgeving. Zij moeten daadwerkelijk en onverkort invloed hebben. Dit betekent ook helderheid in wanneer, waar en hoeveel invloed kan worden uitgeoefend en dat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.