Boter bij de vis!

Dank zij GroenLinks WMO visienota verbeterd.

In de raadsvergadering van 16 februari is de visienota WMO op initiatief van GroenLinks op een aantal essentiële onderdelen verbeterd:

Met de seniorenraad en platform CGZ wordt gesproken hoe de ervaring en deskundigheid in soorten handicaps het beste behouden kan blijven ten behoeve van de cliëntenraad WMO

Er komt een second opinion mogelijkheid bij negatief besluit over zorgaanvraag.

Als je bij de gemeente aanklopt met een zorgvraag krijg je persoonlijk advies.

Er komt een ambulante ambtenaar die naar je toe kan komen voor de intake, als je niet in staat bent naar het gemeentehuis te komen voor een gesprek.

Lees hieronder de bijdrage van Bert Eggink in eerste termijn

Vooraf dank voor het verrichte werk

Een zorgvrager maakt het niks uit of iets landelijk of plaatselijk geregeld is. Hoofdvraag is komt men adequaat tegemoet een mijn zorgvraag.

De fractie van GroenLinks heeft daarom ook een extra  motto bij deze visienota: Boter bij de vis

Dit motto heb ik ook al gebruikt tijdens mijn presentatie bij het COSBO debat in het Veerhuis vorige week, waarbij ik gewezen heb op de raad van vanavond.

Boter bij de vis  betreft  de mogelijkheid om nu vanavond grote zorgen bij mensen over de komst van de WMO concreet weg te nemen, zorgen die leven bij delen van de Nieuwegeinse bevolking 

Ik ga daar zo meteen op in

Deze visienota WMO heeft een lange voorgeschiedenis.

Vorig jaar in januari heeft GroenLinks een werkgroep WMO gevormd om de fractie terzijde te staan met de ontwikkelingen rond de WMO.

In mei was er een druk bezochte hearing van GroenLinks, zo’n dertig  deelnemers van allerlei pluimage

Geleidelijk werden de kansen en de gevaren van dit wetsontwerp duidelijk.

Participerende burgers is op zich een goede zaak, zorgverlening op maat dicht bij de zorgvrager is ook prachtig.

Maar wat te denken van het vrijlaten van de WMO indicatie?

Krijgen we straks zorgtoerisme naar gemeenten die riantere regelingen hebben?

Kan er plotseling een blik mantelzorgers extra worden geopend in Nieuwegein ?

Wat gebeurt er als het geld op is? Treft de volgende zorgvrager dan een gesloten loket?

Hoe moet de cliëntenraad worden gevormd?

Geleidelijk aan werden de contouren duidelijk waaraan  WMO zorg in Nieuwegein zal moeten voldoen.

Op 26 januari vond de bespreking in SOC plaats. Zo ongeveer tegelijk met de behandeling in de tweede kamer.

Wat daar uit zou komen was toen nog niet helemaal duidelijk.

Mijn fractie heeft dan ook gepleit voor uitstel van bespreking in SOC van zo’n delicate en gevoelige materie totdat die duidelijkheid er zou komen maar vond daar te weinig gehoor voor.

Ik kan mij voorstellen dat sommige zorgvragers daar grote moeite mee hebben gehad, zoals mij is gebleken. Nieuwegein die voor de muziek uitloopt.

Maar afgelopen dinsdag is in de tweede kamer uiteindelijk helderheid gekomen over een aantal heikele zaken.

De gemeente  wordt verplicht tot compensatie

Uitgaande van het feit dat een burger in staat moet zijn

-         een huishouden te voeren

-         zich te verplaatsen in en om de woning

-         zich lokaal te verplaatsen met een voertuig

-         sociale verbanden kunnen aangaan

De gemeente krijgt een motiveringsplicht

Het Persoons Gebonden Budget is versterkt

Steun aan mantelzorgers wordt versterkt

Een loket voor AWBZ en WMO

De gemeente wordt verplicht CIZ indicatie voor AWBZ  uit te voeren.

Alles afwegend komt mijn fractie tot de slotsom dat hier een goede visienota voorligt maar die op een aantal punten nog kan worden verbeterd.

Vandaar de volgende vragen in eerste termijn:

In de huidige seniorenraad en platform CGZ is veel ervaring en deskundigheid aanwezig m.b.t. zorgvragen, daarnaast zijn in het platform CGZ veel specifieke zorgvraaggroepen vertegenwoordigd.

In de visienota WMO is sprake van opheffing van deze raad en platform. Is het College bereid ervoor te zorgen dat deze deskundigheid en ervaring niet verloren gaat bijvoorbeeld  door het voorlopig aanhouden ervan met een adviserende taak richting raad van zorgvragers?

Mensen maken zich zorgen over de inrichting van beroep- en bezwaar; die mogelijkheid is er uiteraard, maar als zorgvrager ben je niet gebaat bij een procedure van een halfjaar.

Er komt een landelijke pilot second opinion en mediation.

Is het College bereid vanuit een positieve grondhouding  te onderzoeken of deelname aan die pilot mogelijk is?

De gemeente wordt verplicht CIZ indicatie voor AWBZ in te huren;

Is het college bereid CIZ ook voor WMO in te huren?

Tijdens en na een bijeenkomst van ouderenproof met onder meer voorlichting over de WMO en het ene loket is veel verwarring ontstaan over de diepte van het loket.

De indruk ontstond dat alleen telefonisch wordt doorverwezen.

In de visienota staat echter een tekst waarin melding gemaakt wordt van de mogelijkheid tot persoonlijk gesprek en advies.

Is het College bereid die inhoudelijke kant van dit loket nog eens te communiceren?

Ook vanuit ouderenproof kwam de suggestie een ambulante ambtenaar te betrellen bij het loket speciaal voor die mensen die niet in staat zijn  naar het persoonlijk gesprek cq spreekuur te komen?

Is het college bereid die suggestie in de uitwerking mee te nemen?