Kinderen benauwd in de klas

Onlangs werd bekend dat metingen hebben uitgewezen dat in veel schoollokalen het gehalte aan Koolstofdioxide de maximaal toegestane waarde (MACwaarde) viermaal overschrijdt.
De fractie van GroenLinks hecht zeer aan een gezonde leeromgeving voor kinderen op school.

Daarom heeft fractievoorzitter Manuel Sewgobind daarover op 16 mei in de commissie Sociale Omgeving en Cultuur een vraag gesteld aan de aanwezige wethouder Carla Breuer. Zij verwees in haar antwoord de vraag naar de wethouder met onderwijs in de portefeuille Johan van Everdingen en stelde tevens dat dit een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is. Aangezien het College echter ook medeverantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg, dient, naar het oordeel van de fractie van GroenLinks, het College zich de gezondheidssituatie van kinderen op school ter harte te nemen.Daarom heeft de fractie daarover de volgende vragen gesteld:

  1. Is het College het met de fractie van GroenLinks eens dat een gezonde omgeving in de klas van levensbelang is voor de kinderen op school?
  2. Is het College het met ons eens dat de medeverantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg het College noopt zich ervan te vergewissen of in Nieuwegein goed gewerkt wordt aan een deugdelijke ventilatie in de klassen?
  3. Kan het College meedelen welke maatregelen in dit kader zullen worden getroffen?
  4. Kan het College meedelen hoe in de toekomst zal worden voorkomen dat dergelijke de gezondheid bedreigende incidenten nog zullen kunnen plaatsvinden?

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de fractievoorzitterManuel SewgobindT werk 030 2974377T thuis 030 6022375E m.sewgobind@forum.nl