Koersdocument City: Opkomen voor duurzaamheid, groen en menselijk contact

In de raadsvergadering van 1 november heeft GroenLinks vurig gepleit voor een actieve stellingname van de wethouder voor een groene, en daarmee duurzame, trambaan én voor een ‘menselijke maat op straat’. Uiteindelijk heeft de wethouder die toezeggingen gedaan, zodat juist nu die heldere en belangrijke boodschap kan uitgaan naar de provincie en de concessiehouder.

Voor Nieuwegein is zoveel mogelijk groen belangrijk voor de leefbaarheid en het prettig en gezond wonen. Zoveel mogelijk groen is ook nodig voor het kunnen  laten wegvloeien van water na heftige regenval.

GroenLinks staat voor een mooie menselijke samenleving. Persoonlijk contact en daadwerkelijke hulp bij vragen of problemen is voor een prettige samenleving belangrijk. Dus de menselijke maat op straat. Daar waar veel gedigitaliseerd wordt en mensen steeds meer aangewezen worden op bijvoorbeeld digitale borden, pleit GroenLinks voor het -zeker rond spitstijden- bemensen van een informatiepunt bij het nieuwe tram- en busstation.