Nieuws uit de raadsvergadering december 2016

We hebben 2016 afgesloten met veel besluiten over belangrijke onderwerpen:

Grondstoffeninzamelplan: Nieuwegein scoort slecht als het gaat om de hoeveelheden restafval die we per inwoner produceren. Het afvalstoffenplan wil dat verbeteren en gaat uit van omgekeerd inzamelen: zo veel mogelijk grondstoffen scheiden uit het afval. Samen met de PvdA hebben we een amendement ingediend om het tarief voor het ophalen van grof huisvuil te verlagen van €30 naar €10. We vinden het niet realistisch om dit hoge tarief in te stellen, vooral voor mensen die krap bij kas zitten, en geen mogelijkheden hebben om zelf hun grof huisvuil weg te brengen. Wij hebben het amendement om ook nascheiden als optie te onderzoeken gesteund.

Herbenoeming burgemeester Backhuis: de raad heeft besloten om de burgemeester voor een tweede termijn aan te bevelen bij de commissaris van de koning.

Betere Buurten:  wij hebben ingestemd met het plan om de wijken Merwestein en de Sluiterslaan op te knappen. De plannen die er liggen zijn gemaakt door en met de inwoners van deze wijken.

Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting primair onderwijs en sportaccommodaties 2030 : wij hebben een amendement mee-ingediend om eerst de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan de raad voor te leggen. Dit amendement is aangenomen en we hebben vervolgens met het voorstel ingestemd. De nieuwe plannen voor onderwijs- en sporthuisvesting houden in dat het aantal gebouwen wordt teruggebracht en GroenLinks vindt het belangrijk dat we als raad hierbij nauw berokken blijven.

Uitwerking tegenprestatie: na veel discussie hebben we ingestemd met de uitwerking van de tegenprestatie; het amendement dat ingediend werd door het CDA, om hierbij geen rekening te houden met de wensen van de belanghebbende, hebben we niet gesteund en is verworpen.

Nadat het college had toegezegd om bij de evaluatie van de Nieuwegein Stadspas de mogelijkheid mee te nemen om de stadspas ook aan inwoners te verstrekken die bijvoorbeeld vanwege de schuldhulpverlening feitelijk met hun besteedbaar inkomen onder de 125% grens van het sociaal minimum komen, werd de motie die daartoe opriep ingetrokken.
De motie die opriep om  de besluitvorming Wsw/Pauw bedrijven uit te stellen is aangehouden. Dit onderwerp wordt eerst nog besproken in de commissie SAM van 11 januari 2017.