Nieuws uit raadsvergadering 27 januari 2017

Tijdens de raadsvergadering is Lieke Brouwer geïnstalleerd als commissielid samenleving. Wij zijn erg blij met de komst van Lieke: zij is ook actief in Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. 

Circulair bouwen en versneld verduurzamen van gebouwen in Rijnhuizen

Zie het hoofdartikel elders op deze site.

Winkelvisie

er was veel discussie over de winkelvisie, en dan vooral over de positie van Nettorama (Hildo Kropstraat) en het zogenaamde standplaatsenbeleid. GroenLinks vindt het belangrijk de Nettorama wel de mogelijkheid krijgt om te moderniseren en toegankelijk blijft voor de vele mensen die er gebruik van maken, maar niet dat er uitbreiding plaatsvindt. We hebben het D66 amendement gesteund dat dit mogelijk maakt.   

Sloop en nieuwbouw aan de Cimbaalsingel

Reinaarde wil de bestaande gebouwen aan de Cimbaalsingel slopen en deze vervangen door twee nieuwe gebouwen: één met woonunits voor mensen met een beperking die veel zorg nodig hebben, en een multifunctioneel gebouw voor medewerkers en zorgvoorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor mensen met een beperking en willen deze plannen dan ook steunen. GroenLinks is niet akkoord gegaan met het nu al mogelijk maken van uitbreiding , als dat in de toekomst nodig zou zijn. Niet alle omwonenden zijn blij met de plannen, en we hebben dan ook een amendement mede gesteund dat zegt dat de precieze  locatie van de gebouwen(bouwvlak) nog nader wordt bepaald in goed overleg met de omwonenden.

Overig

door Stadspartij Nuwegein werd een motie ingediend om een rechterlijke uitspraak over een  BING-onderzoek te agenderen, en diende vervolgens een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. Beide moties werden door gehele raad minus de Stadspartij verworpen.