Raadsvergadering van 24 september.

Er stonden twee grote onderwerpen op de agenda: de cultuurvisie en de woonvisie.

De cultuurvisie wil vraag en aanbod op gebied van cultuur bij elkaar brengen en doelgroepen daartoe ‘verleiden’. Ook stadspromotie en cultureel ondernemerschap zijn belangrijk onderdeel van de cultuurvisie. Om dit mogelijk te maken, werd onder andere een cultuurmakelaar voorgesteld.

GroenLinks had echter moeite met deze cultuurmakelaar en de visie zelf. Kunst en cultuur wordt in deze visie volledig ondergeschikt gemaakt aan het sociaal domein en stadspromotie en lijkt op weinig waardering te kunnen rekenen als zelfstandige uitingsvorm. Een daadwerkelijke coherente visie op kunst en cultuur lijkt te ontbreken. Daarnaast was er ook weinig aandacht voor cultuureducatie, iets wat GroenLinks van grote waarde vindt. Daarom diende we een amendement om het geld dat voor de cultuurmakelaar was bedoeld in te zetten voor cultuureducatie.

Het amendement werd gesteund door de ChristenUnie en Stadspartij Nugein maar werd helaas verworpen. Voor GroenLinks een reden om uiteindelijk tegen de cultuurvisie te stemmen. De meerderheid van de raad stemde echter wel voor waardoor de cultuurvisie in de aangeboden vorm is aangenomen.

In de woonvisie worden een viertal thema’s uitgewerkt: Nieuwegein als vitale stad; BetaalbaarWonen, Wonen en zorg en Kwaliteit en duurzaamheid.

GroenLinks heeft er bij de wethouder op aangedrongen om in de prestatieafspraken met de woningcorporaties, harde afspraken te maken over de betaalbaarheid van huurwoningen, vooral voor mensen met een lager inkomen. De vier thema’s zijn allen belangrijk, toch is niet altijd helder hoe er keuzes worden gemaakt als die thema’s met elkaar botsen. Bijvoorbeeld, als er bouwplannen zijn en we tegelijk vinden dat Nieuwegein een duurzame en groene stad wil zijn. Hiermee hebben we alvast een voorschot genomen op de volgende raadsvergadering, waarin de bouwplannen voor Rijnhuizen, Parkhout/ Helmkruid worden besproken.

We hebben voor de woonvisie gestemd en deze is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Als u de woonvisie of cultuur visie wilt lezen: u kunt de stukken vinden op http://ris.nieuwegein.nl/505/default.aspx?InstanceID=1