Sociale wijkteams in Nieuwegein

Op 15 juli 2014 is vanuit de gemeente via een persbericht de oprichting van een stichting aangekondigd. In deze stichting zullen de sociale wijkteams worden ondergebracht ten behoeve van de transities in het sociale domein. De fractie van GroenLinks is wat verast over deze plotselinge stap die gezet is en heeft hier vragen in de vorm van een artikel 42 brief over gesteld.

Op 15 juli 2014 is vanuit de gemeente via een persbericht de oprichting van een stichting aangekondigd. In deze stichting zullen de sociale wijkteams worden ondergebracht ten behoeve van de transities in het sociale domein.
In het coalitieakkoord komt een passage voor waarin staat dat de raad ook op het niveau van organisatie en uitvoering van de transities moet kunnen sturen en richting geven. In de raadsvergadering van 26 juni is dit in antwoord op een door GroenLinks gestelde vraag over dit onderwerp, nog eens bevestigd door het college.

Uit het persbericht van 15 juli blijkt echter dat het college een inhoudelijk verstrekkend besluit heeft genomen op basis van een verkenning met Vitras en Movactor. Het voor-nemen in het coalitieakkoord om de raad te betrekken in de organisatie en uitvoering van de transities en het nu aangekondigde besluit van het college zonder daarbij eerste de raad te informeren lijken in strijd met elkaar. De fractie van GroenLinks stelt u daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met bovengenoemd persbericht?
  2. Kan het college de redenen aangeven waarom niet met de raad gesproken is over het besluit om een stichting op te richten ten behoeve van de sociale wijkteams, al was het maar om het voortschrijdend inzicht van het college te toetsen?
  3. Is het college het met de fractie eens dat de instellingen Movactor en Vitras be-langhebbenden zijn in het vormen van een nieuwe organisatie en daarmee niet de meest aangewezen partijen zijn om een onafhankelijke verkenning uit te voeren?
  4. Waar kan de raad de genoemde verkenning terugvinden en de inhoudelijke afwe-gingen die het college heeft gemaakt om tot het instellen van een onafhankelijke stichting te komen?
  5. Op welke wijze zal het college gezien de toezeggingen in verleden en heden, de raad actiever te betrekken voordat verdere besluitvorming over het sociale wijkteam plaatsvindt?