Toekomst Geynwijs

Wat GroenLinks al langer vermoedde, op basis van berichten van inwoners, is nu duidelijk geworden. Geynwijs functioneert niet voldoende en daarmee is de zorg aan inwoners niet goed gegarandeerd.
Problemen die ondermeer geconstateerd zijn: Het lukt niet om de wacht- en doorlooptijden terug te dringen naar afspraken die in de beschikking staan, de werkdruk is blijvend (te) hoog en er is sprake van veel verloop onder de (tijdelijke) medewerkers. Dit heeft zijn weerslag op de mensen die met hun hulp- en zorgvraag een beroep doen op Geynwijs.
Dat mag niet zo zijn.
Binnenkort moet de Gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om Geynwijs, onder te brengen in de gemeentelijke organisatie. Hierdoor zou er betere zorg aan inwoners gegeven kunnen worden 

Alle gemeenten zijn vanaf 2015 integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning zoals bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding en verzorging. Dit was een forse taakuitbreiding in het sociaal domein. Dat dit niet zonder aanloopproblemen zou gaan, had niemand verwacht. Algemeen is er het besef dat de ingezette Transities gemeenten voor een moeilijke opgave plaatsten.
Ver voor het begin van de inrichting van een organisatie met sociale wijkteams voor de uitvoering van deze taken, heeft GroenLinks pro-actief meegedacht over hoe wij dat graag geregeld zouden zien (zie document: sociale wijkteams in Nieuwegein). Wat voor ons centraal staat is dat inwoners gemakkelijk toegang moeten hebben tot informatie hoe ze aan zorg kunnen komen. Dat voor hen helder is wat van henzelf wordt verwacht en dat in geval ze in aanmerking komen voor hulp, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, deze ook snel beschikbaar is.

In Nieuwegein is er voor gekozen om de uitvoering van laagdrempelige zorg en ondersteuning, onder te brengen in de Stichting Geynwijs. Hier hebben we voor gekozen vanuit de gedachte dat die hulp ook dichtbij mensen moet zijn.  
De problemen bij Geynwijs vragen nu om een kritische herziening van de wijze waarop de uitvoering van de opdracht aan Geynwijs georganiseerd is. Er zijn tal van problemen inzichtelijk geworden die vragen om op korte termijn opgelost te worden.
GroenLinks herkent de gesignaleerde problemen maar vraagt zich op dit moment sterk af of het voorstel van B&W die oplossing gaat bieden.

Wij zien de rol van de Gemeente vooral  in:

  • Optimaal ondersteunen van Geynwijs in het uitvoeren van hun taken, bijvoorbeeld de informatievoorziening naar de inwoners via de sociale kaart;
  • de inkoop van de juiste zorg;
  • het samenwerken met andere organisaties in Nieuwegein. 

In november is er weer een raadsavond waarop we de uitgewerkte voorstellen van het college zullen bespreken. In december volgt dan de definitieve besluitvorming.