Uit de raad van 20 april 2017 ...

Herbenoeming van Burgemeester Backhuijs

Op 20 april begonnen we met een buitengewone raadsvergadering waarin burgemeester Backhuijs door de commissaris van de koning, de heer Van Beek, werd herbevestigd als burgemeester van Nieuwegein. Wij als fractie feliciteren dhr. Backhuijs van harte met deze herbenoeming en kijken uit naar voortzetting van de goede samenwerking met hem als burgemeester, en als voorzitter van de raad. 

Wat is besloten

Kindertelefoon 

Het VNG heeft met een brief (onderdeel van de ingekomen stukken van de raad)  laten weten dat de financiering van de Kindertelefoon, Luisterend Oor en het Vertrouwenswerk Jeugd niet meer vanuit het Gemeentefonds  betaald zal worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat het werk van de Kindertelefoon, Luisterend Oor en Vertrouwenswerk Jeugd niet in gevaar komen. Wij willen dan ook dat dit besluit van de VNG in de commissie samenleving in mei wordt besproken om te bespreken welke actie we kunnen ondernemen

 

Motie stadspas voor kinderen waarvan ouders in de schuldhulpverlening zitten.

De PvdA , samen met GroenLinks en een aantal andere partijen diende een motie in om alle kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten per 1 juli 2017 de mogelijkheid te geven om in aanmerking te komen voor een stadspas van Nieuwegein. Staatssecretaris Klein heeft meer geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor armoedebestrijding van kinderen. Omdat het college heeft toegezegd om dit uiterlijk per 1 september 2017 geregeld te hebben (of eerder als het kan) is deze motie weer ingetrokken.  

Overig

De reguliere raadsvergadering verliep vlot. Wij stemden in met het voorstel om geen  zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2016 van de Afvalverwerking Utrecht (AVU). Ook stemden we in met het voorstel om wel een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief van Pauw Bedrijven: daarin wordt aangegeven dat het wel helder moet zijn welke kaders van toepassing blijven op de begroting 2018 in relatie tot het transformatieplan voor de toekomstige uitvoering van de Wsw. En we stemden ook in met voorstel om een zienswijze in te dienen op de begroting voor de AVU omdat ons raadsvoorstel over het grondstoffeninzamelplan nog niet is verwerkt in de begroting.