Uit de raad van 23 maart 2017

  • Transformatieagenda 2017-2020 vastgesteld, met twee kanttekeningen
  • Ontwikkeling Binnenstad
  •  Motie Artikel 1 grondwet

Transformatieagenda 2017-2020 vastgesteld, met twee kanttekeningen

Tijdens de raadsvergadering heeft de raad de Transformatieagenda Sociaal Domein 2017-2020 aangenomen. De organisatie van de zorg in Nederland ondergaat ingrijpende veranderingen: gemeenten krijgen meer verantwoordelijk om te zorgen dat er goede zorg is waarop inwoners, jong en oud, een beroep kunnen doen. Vanaf 2015 zijn deze veranderingen in gang gezet, en is bijvoorbeeld Geynwijs opgericht met de sociale wijkteams. In de Transformatieagenda 2017-2020 wordt op grote lijnen uitgewerkt hoe de veranderingen in het Sociaal Domein verder vorm gaan krijgen. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de situatie van de inwoner het startpunt is, dat er passende ondersteuning is en een hoog niveau van actieve deelname van inwoners. GroenLinks onderschrijft de Transformatieagenda 2017-2020 op hoofdlijnen en is positief over het stimuleren van inwoners om te participeren.

Toch hebben we twee kritische noties bij de Transformatieagenda: wat willen we bereikt hebben over vier jaren? We missen de stip op de horizon. Ook vinden we dat de Transformatieagenda zich te eenzijdig richt op de zelfredzaamheid van bewoners. GroenLinks wil graag dat mensen voor wie zelfredzaamheid en eigen kracht niet vanzelfsprekend zijn, toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. We willen voorkomen dat een nieuwe structuur en aanpak te eenzijdig geconstrueerd is op té hoge verwachtingen van eigen regie, zelfredzaamheid. Ook willen we voorkomen dat we inwoners van de politiek vervreemden. We vinden het nodig dat voor de meest kwetsbare doelgroepen meer uitgesproken en samenhangend beleid wordt ontwikkeld. De wens om niemand uit te sluiten ondersteunen we van harte, maar dit vergt een proactieve benadering. Tijdens de bespreking van de Transformatieagenda heeft GroenLinks een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om zich proactief in te zetten voor mensen voor wie het actief zoeken en vragen van ondersteuning moeilijk is en voor wie er dus grenzen zijn aan hun zelfredzaamheid. Deze motie is niet door de raad aangenomen. GroenLinks zal zich uiteraard onverminderd blijven inzetten voor mensen voor wie participatie en zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheden zijn.

Ontwikkeling Binnenstad

In de commissie is de startnotitie voor het bestemmingsplan van de Binnenstad besproken. Via moties kan de raad daar dan verder input op geven. Samen met de PvdA en een aantal andere partijen diende we twee moties in die zijn aangenomen: om in de ontwikkeling van de Binnenstad de verkeersdruk op de Noordstedeweg te ontlasten, en om de doorgaande fietsverbindingen (noord-zuid) te verbeteren.

Motie Artikel 1 grondwet

Samen met D66 en andere partijen dienden we een motie in om de tekst van artikel 1 van de Grondwet duidelijk zichtbaar te maken in of bij het Stadshuis. Doel daarvan is om iedere inwoner ervan bewust te maken dat je in Nederland mag zijn wie je bent. De motie was aanleiding tot een discussie in de raad over de zin hiervan. Uiteindelijk hebben we besloten om de motie in te trekken om in een bredere context met elkaar het gesprek aan te gaan over grondrechten en gezamenlijke waarden.