Uit de raadsvergadering 22 februari 2018

Dit is de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode, met een heel volle agenda. De eerste avond hebben we belangrijke besluiten genomen over Geynwijs, en over het Liesbosch bedrijventerrein. Op 5 maart gaan we verder met de rest van de agenda.

 

Geynwijs

In 2015 werd Geynwijs als aparte Stichting opgericht om de zorgtaken (WMO en Jeugd) waarvoor de gemeente verantwoordelijk werd, uit te gaan voeren. Echter, dit heeft niet goed gewerkt in de praktijk. In 2017 werd duidelijk dat Geynwijs niet goed genoeg functioneerde en er drastische maatregelen nodig waren. Het college heeft daarop aan de raad voorgesteld Geynwijs direct onder te brengen bij de gemeente. De afgelopen maanden hebben we intensief gesproken met betrokkenen, (ervarings-)deskundigen en inwoners. Voor GroenLinks waren de volgende zaken van groot belang: onafhankelijke cllëntondersteuning  moet geregeld zijn. Ons amendement dat we met steun van CDA, PvdA, VSP en SP indienden om die onafhankelijke clientenondersteuning te regelen, is unaniem aangenomen.

Onze tweede voorwaarde was dat Geynwijsmedewerkers wanneer zij in dienst van de gemeente komen, hun professionele beoordelingsruimte behouden: dit is wettelijk vastgelegd. Ons derde punt was dat de raad goed geïnformeerd en op de hoogte gehouden moet worden of inwoners de juiste zorg krijgen. De motie die we samen CDA,VVD en SP indienden werd met steun van alle partijen, met uitzondering van de PvdA, ook aangenomen. En als laatste wilden we dat alle inwoners, met extra aandacht voor laaggeletterden, goede en begrijpelijke informatie hebben over de gegarandeerde zelfstandigheid van hulpverleners en de keuzevrijheid in cliëntondersteuning. De wethouder heeft toegezegd dat dit ook zal gebeuren.

Daarmee zijn aan al onze voorwaarden voldaan en konden we instemmen met het onderbrengen van Geynwijs bij de gemeente. We wensen alle betrokken medewerkers en alle inwoners van Nieuwegein dat dit besluit bijdraagt aan het kunnen verlenen en ontvangen van goede zorg.

 

Bedrijventerrein de Liesbosch, Ravenswade: veilige fietsroute

De verkeerssituatie op bedrijventerrein de Liesbosch is al jaren gevaarlijk, met veel zwaar en toenemend vrachtverkeer en zeer onveilige situatie voor fietsers. De gemeente heeft geen grond en daardoor is het aan de eigenaren en bedrijven op de Liesbosch om iets te doen aan die verkeerssituatie. Na jaren van praten hierover ligt er nu eindelijk een bestemmingsplan. Voorgesteld wordt om op de Ravenswade nu een vrij liggend fietspad te maken, dat is een zeer belangrijke verbetering. Maar: doordat er een nieuw kruispunt bijkomt (zodat er een 2de ingang komt voor autoverkeer naar de Liesbosch), komt er ook een grote nieuwe oversteekplaats bij voor fietsers. GroenLinks heeft samen met de PvdA, met D66, de SP, de CDA en met steun van de andere partijen (behalve de VVD!) een motie ingediend. Daarmee hebben we het college opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk, met de Fietsersbond, en met de bedrijven, en met de provincie, te komen met een voorstel om wat te doen aan die nieuwe fietsersoversteekplaats. Dat kan eventueel door een nieuwe tunnel, of door de bestaande tunnel te verlengen of op andere wijze.

Op 5 maart gaan we verder met bespreken van onder andere Betere Buurten en nog meer bestemmingsplannen.