Uit de raadsvergadering van 26 april 2018

Nieuwe commissieleden geïnstalleerd

Aan het begin van de raadsvergadering werden 21 nieuwe commissieleden geïnstalleerd. Voor GroenLinks zijn dat Alma Feenstra en Rien van Keulen. Zij gaan zich vooral inzetten voor de thema’s ruimtelijke ordening en duurzaamheid.

 

Moties onderzoek minimumloon, afvalscheiding, kinderpardon

Vervolgens was er discussie over een aantal moties die werden ingediend op onderwerpen die niet op de agenda stonden.

  • Er is nieuwe wetgeving aangekondigd voor werknemers met een arbeidsbeperking en minimumloon: samen met SP en anderen dienden we een motie in die is aangenomen, zie hiervoor ook het vorige nieuwsbericht. Met deze motie hebben we het college gevraagd onze bezwaren tegen deze nieuwe wet aan het kabinet kenbaar te maken.
  • Er komt een onderzoek naar de voor- en nadelen van bronscheiding (we scheiden het plastic thuis) versus nascheiding (het wordt uit het restafval gescheiden). De motie die we met de ChristenUnie indienen om ook de milieu-effecten te onderzoeken, hebben we ingetrokken: dit wordt al meegenomen in het onderzoek. De motie van de SP en VVD om ook te onderzoeken wat het betekent voor inwoners of wel huishoudens, hebben we ondersteund en deze is ook aangenomen.
  • Dan is er veel discussie rond de bouw van nieuwe school-en sportaccommodatie (sportzaal of gymzaalplus) in Doorslag. Een zorgpunt in de Doorslag is de afwikkeling van het verkeer rondom de geplande sportzaal. Daarom hebben we ook de motie van D66 en anderen, om de gevolgen voor het verkeer in de wijk verder te onderzoeken en daar ook de bewoners bij te betrekken, ondersteund. Deze motie is aangenomen.
  • De motie die het college opdracht geeft om zich aan te sluiten bij gemeentes die pleiten voor ruimhartiger kinderpardon steunden we uiteraard ook.  Deze motie is met 21 stemmen aangenomen.

Stand van zaken en discussie over de coalitieonderhandelingen.

De  afgelopen twee  weken waren  druk met de coalitie-onderhandelingen. Met de partijen waarmee we aan tafel zitten zijn de thema’s verkend waarop we elkaar kunnen vinden én de thema’s waarbij de standpunten verschillen. De gesprekken gaan nu over het vinden van een goede balans voor Nieuwegein. Dat betekent dat we, ook als GroenLinks, telkens afwegingen moeten maken. We besteden veel tijd en aandacht aan de vraag hoe we  gezamenlijk de stad kunnen besturen,  en minder vanuit het oude coalitie versus oppositie denken.

We zijn door de raad op pad gestuurd met de opdracht te onderzoeken of vier partijen als motorblok de besprekingen zouden kunnen starten. De vragen daarbij waren: of deze partijen voldoende steun kunnen krijgen van de overige partijen, dat zij met elkaar verkennen welke vijfde partij zou kunnen aansluiten om tot een meerderheid te komen.

Wij zijn, zoals is aangekondigd, in gesprek gegaan met Lokale Vernieuwing. Als belangrijke overweging daarbij gold de wens ook stem te geven aan de lokale partijen. Om alle fractievoorzitters bij te praten over de voortgang van het proces en in gesprek te zijn met alle partijen is er dinsdag 17 april een bijeenkomst geweest en op 20 april rapporteerden wij de stand van zaken terug in een brief. Wij meenden met de bijeenkomst van 17 april en de brief van 20 april zorgvuldig te handelen, door de raad zowel snel te informeren als in positie te brengen. Op grond van de reacties van een paar andere partijen per brief en in de pers, constateerden wij dat de brief van 20 april op een andere wijze geïnterpreteerd werd dan bedoeld was.

In de raadsvergadering van 26 april hebben we toelichting gegeven op de eerder gegeven informatie en zijn we bevraagd door de andere partijen.

Er is GroenLinks veel aan gelegen om de komende vier jaren  een flinke stap te zetten in het doorvoeren van vernieuwing in het lokale bestuur van de stad. Een belangrijk , eerste, aangrijpingspunt is het doorbreken van de oude reflex van ‘coalitie versus oppositie’.

Woensdag 8 mei is er een avond met de raad over het gezamenlijk opstellen van een Strategische Agenda. In een Strategische Agenda wordt op hoofdlijnen de gezamenlijke ambitie verwoord met afspraken over hoe we dat, met inwoners, gaan uitvoeren.  Een goede samenwerking binnen de gemeenteraad met de verschillende partijen en inzet van alle partijen  is hierbij cruciaal.