Uit de raadsvergadering van 31 mei 2018

Verbouwing van stadshuis: meer leven in de brouwerij

Ons stadshuis is gebouwd als huis van de stad. Gedurende de laatste jaren liepen de kosten op en was er jaarlijks een fors financieel tekort. Daarom wordt al sinds 2015 nagedacht over hoe de ruimte op de begane grond beter te benutten, deze is nu grotendeels ongebruikt. Ook de behoefte van de huidige huurders verandert, zo heeft de bibliotheek De Tweede Verdieping een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke programma’s en neemt het aantal lezers tegelijk af; heeft de WIL meer ruimte nodig om zo hun bezoekers beter te kunnen helpen en is er tegelijk ook nog ruimte om te verhuren.

 

Na vele overleggen en bijeenkomsten is er een plan opgesteld waarbij er verbouwd moet worden, De Tweede Verdieping naar de begane grond verhuist en ook de WIL en anderen op de daar aanwezig zijn en komt er ruimte vrij om aan nieuwe huurders te verhuren. Dit plan vraagt een forse financiële investering. Een lastig besluit. Als GroenLinks hebben we uiteindelijk om twee redenen voor dit plan gestemd: de deelnemende organisaties hebben herhaalde keren toegezegd om samen te werken in dit plan, met als doel om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren, en we vinden het niet verantwoord dat de kosten van het stadshuis oplopen.  

 

Interpellatiedebat over Movactor

De SP had een interpellatiedebat aangevraagd om de vragen die er zijn vanuit inwoners over de dienstverlening door Movactor te bespreken. Als GroenLinks hebben we dit verzoek uiteraard gesteund. GroenLinks kent ook de signalen dat er zaken niet goed gaan bij MOcvactor.  Aan de vragen die de SP stelde hebben we nog toegevoegd: ‘Hoe luidt de huidige opdracht aan Movactor ? Per wanneer is de opdracht bijgesteld en waarin verschilt deze opdracht van de eerdere opdracht? Welke uitvoeringsmogelijkheden heeft Movactor?‘. Nieuwegein is gebaat bij een krachtig en goed functionerend welzijnswerk. Daarvoor moet de opdracht helder zijn en de organisatie op orde. Het college heeft toegezegd dat er voor het zomerreces een brief komt met beantwoording van die vragen en welke acties worden genomen om de problemen op te lossen.

 

Het ‘regenboogstembusakkoord ‘

Voor de verkiezingen ondertekende we samen met vier andere partijen het ‘regenboogstembusakkoord’. https://www.coc.nl/tag/regenboog-stembusakkoord Hiermee willen we actie ondernemen om veiligheid van LHBTI mensen, met name jongeren, te bevorderen en dat samen met hen te doen. D66 had een motie voorbereid om hieraan vervolg te geven, deze hebben we als GroenLinks mee-ingediend en de motie is met brede steun uit de raad aangenomen.
 

Laatste vergadering van dit college

Dit was ook de laatste raadsvergadering van het zittende college. De voorzitter dankte namens ons allemaal de inzet van het college, en daar sluiten wij ons als GroenLinks graag bij aan. In het bijzonder ook dank aan Peter Snoeren, die in de afgelopen periode ook namens GroenLinks in het college zitting had en daar een belangrijk fundament heeft gelegd voor de verduurzaming van Nieuwegein.